Vendimi Nr. 22 i datës 20. 08. 2007 Për krijimin e Komisionit të Ndarjes...

Vendimi Nr. 22 i datës 20. 08. 2007 Për krijimin e Komisionit të Ndarjes së Tokës.

Vendimi Nr. 21 i datës 20. 08. 2007 Mbi vendosjen e masës së shpërblimit...

Vendimi Nr. 21 i datës 20. 08. 2007 Mbi vendosjen e masës së shpërblimit për anëtarët e K.Q.

Vendimi Nr. 20 i datës 20. 08. 2007 Mbi miratimin dhe përdorimin e të...

Vendimi Nr. 20 i datës 20. 08. 2007 Mbi miratimin dhe përdorimin e të ardhurave të K. Q. Shkoder

Vendimi Nr. 19 i datës 20. 08. 2007 Mbi vendosjen e Tarifave të Shërbimit...

Vendimi Nr. 19 i datës 20. 08. 2007 Mbi vendosjen e Tarifave të Shërbimit për të tretët në Q

Vendimi Nr. 18 i datës 20. 08. 2007 Mbi vendosjen e kuotës së anëtarësisë...

Vendimi Nr. 18 i datës 20. 08. 2007 Mbi vendosjen e kuotës së anëtarësisë së Komunave, Bashk

Vendimi Nr. 17 i datës 20. 08. 2007 Mbi detajimin e Buxhetit të K....

Vendimi Nr. 17 i datës 20. 08. 2007 Mbi detajimin e Buxhetit të K. Q. Shkodër

Vendimi Nr. 16 i datës 20. 08. 2007 Mbi veprimtarinë Ekonomiko-Financiare të K. Q....

Vendimi Nr. 16 i datës 20. 08. 2007 Mbi veprimtarinë Ekonomiko-Financiare të K. Q. Shkodër

Vendimi Nr. 15 i datës 20. 08. 2007 Mbi vendosjen e masës së pagesës...

Vendimi Nr. 15 i datës 20. 08. 2007 Mbi vendosjen e masës së pagesës së telefonisë celulare

Vendimi Nr. 14 i datës 20. 08. 2007 Për shpërblimin e anëtarëve të KRRT-së...

Vendimi Nr. 14 i datës 20. 08. 2007 Për shpërblimin e anëtarëve të KRRT-së së Qarkut Shkoder

Vendimi Nr. 13 i datës 20. 08. 2007 K. Q. Shkodër të ushtrojë funksionin...

Vendimi Nr. 13 i datës 20. 08. 2007 K. Q. Shkodër të ushtrojë funksionin e planifikimit urban