Vendimi Nr. 17 i datës 20. 08. 2007 Mbi detajimin e Buxhetit të K. Q. Shkodër