Vendimi Nr. 14 i datës 20. 08. 2007 Për shpërblimin e anëtarëve të KRRT-së së Qarkut Shkoder