Vendimi Nr. 22 i datës 20. 08. 2007 Për krijimin e Komisionit të Ndarjes së Tokës.