Vendimi Nr. 15 i datës 20. 08. 2007 Mbi vendosjen e masës së pagesës së telefonisë celulare