Vendimi Nr. 12 i datës 20. 08. 2007 Mbi krijimin e Këshillit Teknik te...

Vendimi Nr. 12 i datës 20. 08. 2007 Mbi krijimin e Këshillit Teknik te KRRT-së së Qarkut Shkoder

Vendimi Nr. 11 i datës 20.08.2007 Për miratimin e Strukturës Normative të KRRT-së së...

Vendimi Nr. 11 i datës 20.08.2007 Për miratimin e Strukturës Normative të KRRT-së së Qarku Sh

Vendimi Nr. 10 i datës 20. 08. 2007 Mbi krijimin e KRRT-së së Qarkut...

Vendimi Nr. 10 i datës 20. 08. 2007 Mbi krijimin e KRRT-së së Qarkut Shkodër

Vendimi Nr. 9 i datës 20.08.2007 Për miratimin e Strukturës Organike të Nd.Mirëmbajtjes së...

Vendimi Nr. 9 i datës 20.08.2007 Për miratimin e Strukturës Organike të Nd.Mirëmbajtjes së Rr

Vendimi Nr. 8 i datës 20. 08. 2007 Mbi krijimin e Komisioneve të Këshillit...

Vendimi Nr. 8 i datës 20. 08. 2007 Mbi krijimin e Komisioneve të Këshillit të Qarkut Shkodër.

Vendimi Nr. 7 i datës 20. 08. 2007 Mbi normativat e përdorimit të karburantit,...

Vendimi Nr. 7 i datës 20. 08. 2007 Mbi normativat e përdorimit të karburantit, gomave

Vendimi Nr. 6 i datës 20. 08. 2007 Për Rregulloren e Organizimit dhe funksionimit...

Vendimi Nr. 6 i datës 20. 08. 2007 Për Rregulloren e Organizimit dhe funksionimit të K.Q. Shkoder

Vendimi Nr. 5 i datës 20. 08. 2007 Mbi strukturën Organike të Administratës së...

Vendimi Nr. 5 i datës 20. 08. 2007 Mbi strukturën Organike të Administratës së K.Q. Shkoder

Vendimi Nr. 4 i datës 06. 08. 2007 Për zgjedhjen e Kryesisë së Këshillit...

Vendimi Nr. 4 i datës 06. 08. 2007 Për zgjedhjen e Kryesisë së Këshillit të Qarkut Shkodër.

Vendimi Nr. 3 i datës 06. 08. 2007Për zgjedhjen e Kryetari të Këshillit të...

Vendimi Nr. 3 i datës 06. 08. 2007Për zgjedhjen e Kryetari të Këshillit të Qarkut Shkodër.