Vendimi Nr. 19 i datës 20. 08. 2007 Mbi vendosjen e Tarifave të Shërbimit për të tretët në Q