Vendimi Nr. 20 i datës 20. 08. 2007 Mbi miratimin dhe përdorimin e të ardhurave të K. Q. Shkoder