Struktura organizative dhe e pagave 2023

Struktura organizative dhe e pagave 2022

Struktura organizative dhe e pagave 2021

Vendimi nr 21 date 28.12.2023_Mbi miratimin e buxhetit te KQ Shkodër për vitin 2024 dhe PBA viti 2024-2026-1