Lista e Shërbimeve D.A.M.T., 

Sektori i Planifikimit dhe Zhvillimit Territorial