Vendimi Nr. 21 i datës 20. 08. 2007 Mbi vendosjen e masës së shpërblimit për anëtarët e K.Q.