Realizimi prokurime elektronike 2023

Regjistri i i parashikimeve dhe realizimeve të prokurimit publik

Regjistri i Parashikimeve te Prokurimeve Publike viti 2024