Vendimi Nr. 18 i datës 20. 08. 2007 Mbi vendosjen e kuotës së anëtarësisë së Komunave, Bashk