Vendim Nr. 26 date 27.08.2007 Për dhënien e titullit “Nderi i Qarkut” per Z....

Vendim Nr. 26 date 27.08.2007 Për dhënien e titullit “Nderi i Qarkut” per Z. Mohamed El Ëaei.

Vendimi Nr. 23 i datës 20. 08. 2007 Për miratimin e Komisionit të Ndarjes...

Vendimi Nr. 23 i datës 20. 08. 2007 Për miratimin e Komisionit të Ndarjes së Tokës, të Q.S.

Vendim Nr. 48 date 15.11.2007 Për caktimin e kufirit të zonës informale te fshatit...

V E N D I M   Nr 48 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të...

Vendim Nr. 32 date 15.11.2007 Për krijimin e Komisionit të mbrojtes së tokës në...

Vendim Nr. 32 date 15.11.2007 Për krijimin e Komisionit të mbrojtes së tokës në Qark

Vendimi Nr. 1, i datës 06. 08. 2007Për konstituimin e Këshillit të Qarkut Shkodër.

Vendimi Nr. 1, i datës 06. 08. 2007Për konstituimin e Këshillit të Qarkut Shkodër.

Vendim Nr. 35 date 15.11.2007 Mbi disa transferime fondesh të Buxhetit te vitit 2007...

Vendim Nr. 35 date 15.11.2007 Mbi disa transferime fondesh të Buxhetit te vitit 2007 të K.Q.Shkoder

Vendim Nr. 42 date 15.11.2007 Për caktimin e kufirit të zonës informale Golem të...

V E N D I M   Nr 42 datë 15.11.2007   Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të...

Vendimi Nr. 13 i datës 20. 08. 2007 K. Q. Shkodër të ushtrojë funksionin...

Vendimi Nr. 13 i datës 20. 08. 2007 K. Q. Shkodër të ushtrojë funksionin e planifikimit urban

Vendimi Nr. 14 i datës 20. 08. 2007 Për shpërblimin e anëtarëve të KRRT-së...

Vendimi Nr. 14 i datës 20. 08. 2007 Për shpërblimin e anëtarëve të KRRT-së së Qarkut Shkoder

Vendim Nr. 33 date 15.11.2007 Për miratimin e “Rregullores së funksionimit të administratës

Vendim Nr. 33 date 15.11.2007 Për miratimin e “Rregullores së funksionimit të administratës