Vendimi Nr. 2 Rregullore e Administratës së Këshillit të Qarkut Shkodër


Kodi i etikës dhe përshkrimi i punës