• Lista e dokumenteve që administrohen nga AP me afatet e ruajtjes
  • Formën e dokumenteve/informacioneve (elektronik, kopje fizike, audio, video, foto)

NORMA TEKNIKO-PROFESIONALE

Ligji për arkivat

Vendim-2017-06-19-4