Vendimi Nr. 13 i datës 20. 08. 2007 K. Q. Shkodër të ushtrojë funksionin e planifikimit urban