Vendim nr. 51, dt. 05.11.2008 “Per zhvendosjen e monumentit te 5 Heronjve”

Vendim nr. 51, dt. 05.11.2008 "Per zhvendosjen e monumentit te 5 Heronjve"

Vendim nr. 52, dt. 05.11.2008 “Per ratifikimin e marreveshjeve dhe prog. me jashte”

V E N D O S I:  1.    Të ratifikojë marrëveshjet dhe programet e bashkëpunimit me jashtë te administratës se këshillit të Qarkut Shkodër....

Vendim nr. 53, dt. 05.11.2008 “Per miratimin e masave organizative per Fest. Folk.Komb, Gjirokaster”

V E N D O S I :     Të shpreh mbështetjen për Urdhërin e Ministrit të Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve...

Vendim nr. 54, dt. 05.11.2008 “Per miratimin e shpenzimeve per perkthimin e brosh.guide mbi...

V E N D O S I :  Te miratojë përdorimin e  fondit prej 150 000 ( njëqind e pesëdhjetë mijë)...

Vendim nr. 55, dt. 05.11.2008 “Per botimin e librit Dukagjini ne fokus”

 V E N D O S I : Të miratojë fondin prej 200 000 (dyqindmijë) lekë, nga të Ardhurat e Këshillit të Qarkut...

Vendim nr. 56, dt. 05.11.2008 “Mbi përcaktimin e bashkive qender te rretheve”

V E N D O S I 1. Kryetarët e bashkive Shkodër, Pukë, Koplik si qendra rrethesh, marrin     përsipër drejtimin e...

Vendim nr. 57, dt. 05.11.2008 “Aprovimi i prioriteve te rrugeve rurale per vitin 2009”

V E N D O S I : 1.Të aprovoje prioritet në këto akse rrugore : 1.Përforcim shpatulla ure në vendin e quajtur             “Stupe...

Vendim nr. 58, dt. 05.11.2008 “Për një ndryshim në strukturën organike të K.Q Shkoder”

V E N D O S I : 1. Në srukturën organike të Këshillit të Qarkut të bëhet ndryshimi:të shkurtohet     vendi i...

Vendim nr. 59, dt. 05.11.2008 “Për shpallje Dëshmor i Atdheut”

V E N D O S I : 1. T’i miratojë shpalljen Dëshmor i Atdheut dhe njohjen e Statusit të Dëshmorit të     Atdheut...

Vendim nr. 60, dt. 30.12.2008 “Shtesë plani për të ardhurat e vitit 2008”

      Shtesë plani  për të ardhurat e vitit 2008, përdorimi i tyre nga Këshilli i  Qarkut  Shkodër dhe përdorimi  i Transfertës të...