V E N D O S I :

    1. Të miratojë fondin prej 200 000 (dyqindmijë) lekë, nga të Ardhurat e Këshillit të Qarkut Shkodër të vitit 2008, për botimin e librit “Dukagjini në fokus”.
    2. Fondi do te përdorët nga të ardhurat e planifikuara në buxhetin e vitit 2008 në
      Gr.0 Tit.04980 Kap. 5 Art. 604  leke 200 mijë

  • Ngarkohet Drejtoria e Programimit dhe Zhvillimit Rajonal dhe Drejtoria Finance dhe Buxhetit, për ndjekjen e ekzekutimit te këtij Vendimi . 
  • Ky  vendim hyn ne fuqi menjëherë.