Shtesë plani  për të ardhurat e vitit 2008, përdorimi i tyre nga Këshilli i  Qarkut  Shkodër dhe përdorimi  i Transfertës të Pakushtëzuar të vitit 2008  

 

V E N D O S I :

 

1. Për të ardhurat  e papërdorura të vitit 2008 dhe Transfertën e Pakushtëzuar të papërdorur  të vitit  2008:

 

I.-Të bëhet shtesë plani për të ardhurat e vitit 2008  në shumën   8.000 mijë lekë dhe përkatësisht të ardhura nga:
1. Taksa e ndikimit në infrastrukturë në shumën 8000 mijë lekë
Keto të ardhura të përdoren si më poshtë.
Për Rilevime Topografike.
1. Rilevim  Topografik “Fshati Vermosh,Qafë Bordoleci”         vlera 3.000 mijë lekë
2. Rilevim Topografik “Fshati Bogë”.                                     vlera 1.500 mijë lekë
3. Rilevim Topografik “Fshati Breg Lumi”.                              vlera 1.500 mijë lekë
4. RilevimTopografik“FshatiTërbunLivadh-Kabash,Livadhfushae Tërbunit,Livadh Hamzi”.                                                                              vlera 1.500 mijë lekë
5. Rilevim Topografik “Zona e Kërrabit”.                                vlera 1.500 mijë lekë
6. Rilevim Topografik “Fshati Shosh”.                                    vlera 1.500 mijë lekë
                                                                          TOTALI :         10.500 mijë lekë

 

II.-  Të bëhet  ndryshimi i VKQ  nr.17 datë 15.02.2008“Mbi miratimin e  përdorimit  të të ardhurave  të vitit 2008”për “Studim Urbanistik i Zonës Turistike Razëm”  lekë  2500 mijë. Kjo  shumë do ti shtohet rritjes  së planit të mësipërm dhe do të përdoret sipas prioriteteve të miratuara me VKQ nr 47 datë 05.11.2008.

 

SH T O H E T
Gr. 0 Tit.01110 Kap.5 Art 230                              shuma        8.000  mijë lekë
Gr. 0 Tit.01110 Kap.5 Art 230                              shuma        2.500  mijë lekë

 

Bashkangjitur janë tabelat për shtesë plani për të ardhurat e vitit 2008 si dhe plani i përdorimit të tyre.

 

III.-  Të bëhet  ndryshimi i Vendimit të KQ nr.18 datë 15.02.2008“Mbi përdorim  e Transfertës së Pakushtëzuar B  për projektin e rrugës së Dukagjinit  për vitin 2008”.
Ky  fond të përdoret për investime në Rruget Rurale, sipas Prioriteteve të  përcaktuara  në VKQ nr 57 datë 05.11.2008”Mbi aprovimin e prioriteteve të Rrugëve Rurale për vitin 2009”.
Përdorimi të bëhet si më poshtë:
Aksi 2 Sh Dukagjin
1. Rikonstruksion Ure Stupë e Madhe-Dukagjin.            6.000 mijë lekë
2. Rikonstruksion mure mbajtës Lotaj-Dukagjin            5.900 mijë lekë
                                                              TOTALI      11.900 mijë lekë
SH T O H E T
Gr. 0 Tit.01110 Kap.5 Art 231        shuma       11.900  mijë lekë

 

P A K S O H E T
Gr. 0 Tit.01110 Kap.5 Art 230        shuma        11.900  mijë lekë

 

2.-Të  bëhet Rregjistri i Prokurimeve Publike  për fondet e mësipërme.

 

3.-Për zbatimin e këtij vendimi  ngarkohet Drejtoria e Financës & Buxhetit si  dhe Drejtoria e Shërbimeve  pranë Këshillit të Qarkut Shkodër.

4.-Ky vendim hyn në fuqi  me datën 1 janar 2009.