Vendim nr. 61, dt. 30.12.2008 “Mbi përdorimin e të ardhurave të trashëguara nga viti...

Mbi  përdorimin e  të ardhurave të trashëguara nga viti 2008  për organizimin e   aktiviteteve  të përbashkëta  në Qarkun Shkodër V E N D O...

Vendim nr. 62, dt 30.12.2008 “Mbi miratimin e buxhetit te Keshillit te Qarkut Shkoder...

V E N D O S I :   1. Të  miratojë  detajimin  e Buxhetit  të Përgjithshëm të Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin...

Vendim nr. 63, dt. 30.12.2008 “Mbi Miratimin e përdorimit të të ardhurave të planifikuara”

V E N D O S I : 1.-Të Ardhurat e planifikuara që do të realizihen deri në fund të vitit 2009 për Këshillin...

Vendim nr. 64, dt. 30.12.2008 “Mbi veprimtarine e Keshillit te Qarkut Shkoder “

        V E N D O S I : 1-Të miratojë veprimtarinë Ekonomiko –Financiare të Këshillit të Qarkut  Shkodër për Transfertën e Pakushtëzuar dhe...

Vendim nr. 65, dt. 30.12.2008 “Mbi miratimin e paketës fiskale të vitit 2009 për...

V E N D O S I : 1-Të miratojë keto Tarifa  Shërbimesh  në Këshillin e Qarkut  Shkodër , për shërbimet që do të...

Vendim nr. 66, dt. 30.12.2008 “Për strukturën organike dhe pagat e Nd.R.M.Rr.Rurale Shkodër”

V E N D O S I 1. Të miratojë strukturën organike të Ndërmarrjes së Mirëmbajtjes së Rrugëve Rurale  Shkodër për vitin 2009, për...

Vendim nr. 67, dt. 31.12.2008 “Mbi Strukturën Organike të Administratës së K.Q Shkoder”

V E N D O S I : 1. Të miratojë strukturën organike te administratës së Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin 2009 me...

Vendim nr. 68, dt. 31.12.2008 “Mbi normativat”

Mbi normativat e përdorimit të karburantit, gomave, vajit për automjetet e Këshillit të Qarkut për Vitin 2009   V E N D O S I:...

Vendim nr. 69, dt. 31.12.2008 “Për ndryshim të destinacionit të fondit”

      V E N D O S I :   1. Të ndryshojë destinacionin e fondit 300 000 lekë të parashikuar në Vendimin...