Vendim nr. 62, dt 30.12.2008 “Mbi miratimin e buxhetit te Keshillit te Qarkut Shkoder...

V E N D O S I :   1. Të  miratojë  detajimin  e Buxhetit  të Përgjithshëm të Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin...

Vendim nr.8, 15.03.08 “Për aprovim orare linjash autobusi Shkodër- Koplik”

Vendim nr.8, 15.03.08 "Për aprovim orare linjash autobusi Shkodër- Koplik"

Vendim nr. 64, dt. 30.12.2008 “Mbi veprimtarine e Keshillit te Qarkut Shkoder “

        V E N D O S I : 1-Të miratojë veprimtarinë Ekonomiko –Financiare të Këshillit të Qarkut  Shkodër për Transfertën e Pakushtëzuar dhe...

Vendim nr. 46, 05.11.2008 “Transferim fondi per paga ne ndermarrjen R.Rr.Rurale Shkoder

      V E N D O S I :    1.- Të bëhet transferim fondi nga Granti planifikuar i vitit 2008 të...

Vendim nr. 44, 25.07.2008 “Për dhënie pension te posaçëm shtetëror për z Ramadan Përhati”

V E N D O S I :  1. T’i propozojë Këshillit të Ministrave, Tiranë dhënien pension të posaçëm shtetëror Z. Ramadan Hazis Përhati,...

Vendim nr. 37, 25.07.2008 “Miratim i Proces-Verbalit nr.4 i mbledhjes se K.Q Shkodër”

“Miratim i Proces-Verbalit nr.4 i mbledhjes se  Këshillit të Qarkut Shkodër”

Vendim nr. 47, dt 05.11.2008 “Per percaktimin e prioriteteve per realizimin e rilev. topografike...

V E N D O S I :    Të përcaktojë prioritetet  për realizimin e  rilevimeve topografike dhe studimeve      urbanistike , të cilat...

Vendim nr. 54, dt. 05.11.2008 “Per miratimin e shpenzimeve per perkthimin e brosh.guide mbi...

V E N D O S I :  Te miratojë përdorimin e  fondit prej 150 000 ( njëqind e pesëdhjetë mijë)...

Vendim nr. 69, dt. 31.12.2008 “Për ndryshim të destinacionit të fondit”

      V E N D O S I :   1. Të ndryshojë destinacionin e fondit 300 000 lekë të parashikuar në Vendimin...