Vendim nr. 37, 25.07.2008 “Miratim i Proces-Verbalit nr.4 i mbledhjes se K.Q Shkodër”

“Miratim i Proces-Verbalit nr.4 i mbledhjes se  Këshillit të Qarkut Shkodër”

Vendim nr.17, 15.03.08 “Mbi miaratimin e përdorimit të të ardhurave nga K.Q.Shkodër për vitin...

Vendim nr.17, 15.03.08 "Mbi miaratimin e përdorimit të të ardhurave nga K.Q.Shkodër për vitin 2

Vendim nr. 41, 25.07.2008 “Për transferim fondi dhe ndryshim Rregjistri i P.P.Publike”

Vendim nr. 41, 25.07.2008 “Për transferim fondi dhe ndryshim Rregjistri i P.P.Publike”

Vendim nr. 66, dt. 30.12.2008 “Për strukturën organike dhe pagat e Nd.R.M.Rr.Rurale Shkodër”

V E N D O S I 1. Të miratojë strukturën organike të Ndërmarrjes së Mirëmbajtjes së Rrugëve Rurale  Shkodër për vitin 2009, për...

Vendim nr. 49, 05.11.2008 “Për dhënie pension te posaçëm shtetëror për z. Mark Qafa”

V E N D O S I :  1. T’i propozojë Këshillit të Ministrave, Tiranë dhënien pension të posaçëm shtetëror Z. Mark Preng QAFA,...

Vendim nr. 55, dt. 05.11.2008 “Per botimin e librit Dukagjini ne fokus”

 V E N D O S I : Të miratojë fondin prej 200 000 (dyqindmijë) lekë, nga të Ardhurat e Këshillit të Qarkut...

Vendim nr. 30, 17.04.2008 “Për mosmiratimin e propozimit të Bashkisë Shkodër për zonën info

“Për mosmiratimin e propozimit të Bashkisë Shkodër për zonën informale të emërtuar Zogaj”

Vendim nr.26, 17.04.2008 “Për dhënie pension te posaçëm shtetëror për z.Karlo Kamsi”

V E N D O S I :  1. T’i propozojë Këshillit të Ministrave, Tiranë dhënien pension të posaçëm shtetëror Z. Karlo KAMSI përrezultatetë...

Vendim nr. 61, dt. 30.12.2008 “Mbi përdorimin e të ardhurave të trashëguara nga viti...

Mbi  përdorimin e  të ardhurave të trashëguara nga viti 2008  për organizimin e   aktiviteteve  të përbashkëta  në Qarkun Shkodër V E N D O...

Vendim nr.19, 15.03.08 “Mbi dhënie ndihme financiare për rast fatkeqësie nga K.Q.Shkodër z. M.Li

Vendim nr.19, 15.03.08 "Mbi dhënie ndihme financiare për rast fatkeqësie nga K.Q.Shkodër z. M.Li