V E N D O S I : 

  1. Te miratojë përdorimin e  fondit prej 150 000 ( njëqind e pesëdhjetë mijë) lekë nga te Ardhurat e Këshillit të Qarkut Shkodër të vitit 2008, për përkthimin  dhe redaktimin në shqip dhe anglisht nga gjermanisht,    broshurës guidë ËANDERN FUHRER ( Guidë mbi Thethin).
  2. Fondi do te përdorët nga :
    Gr.0 Tit.04980 Kap. 5 Art. 604 leke 150 mijë, 
    i planifikuar ne Buxhet në përdorimin e te ardhurave te vitit 2008.
  3. Ngarkohet Drejtoria e Programimit dhe Zhvillimit Rajonal, Drejtoria e Financës dhe Buxhetit  pranë Këshillit të Qarkut Shkodër, për ndjekjen e ekzekutimit të këtij Vendimi.
  4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.