V E N D O S I :  

 

  1. Të shpreh mbështetjen për Urdhërin e Ministrit të Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve nr. 894, datë 26.09.2008 për “Organizimin e Festivalit Folklorik Kombëtar, Gjirokastër 2009” dhe  për Mënyrën e konkurrimit në Festivalin Folklorik Kombëtar, Gjirokastër 2009, në nivel Qarku, të shprehur në Statutin e Festivalin Folklorik Kombëtar, Gjirokastër 2009.

 

       2.   Për mbarëvajtjen e këtij evenimenti kaq të rëndësishëm  mbarëkombëtar : 

 

  • Të ngarkojë Kryetarin e Këshillit të Qarkut për ngritjen e Grupit të Punës qendror  në nivel qarku , për marrjen e masave organizative të Festivalit Folklorik të Gjirokastrës .
  • Bashkitë qendër të Rretheve të qarkut Shkodër dhe Bashkia Vau Dejës të krijojnë Grupet e punës me specialistë për marrjen e masave organizative. 
  •   programohet në Projekt- Buxhetin e vitit 2009  një fond  prej 300 000 lekë si shpërblim për individët fitues të grupit konkurrues që do të përfaqësojë Qarkun Shkodër në këtë Festival.
  •  
  • Të programohet në Projekt- Buxhetin e vitit 2009 një fond prej 200 000 lekë si honorarë për  grupin të punës së qarkut.
  •  
  • Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Shërbimeve dhe Drejtoria Financës dhe Buxhetit

 

          3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.