V E N D O S I :

1.Të aprovoje prioritet në këto akse rrugore :
1.Përforcim shpatulla ure në vendin e quajtur             “Stupe e Madhe”    Aksi     Dukagjin
2.Sistemim segmentit rrugor mure mbajtese km.57                                  “ “
3.Mure mbajtes te perroi i Ceverrit km.48                                              “ “
4.Mure mbajtes pjesa e rrenimit km 5,2                                                 “ “
5.Mure mbajtes Theth përball kataraktit                                                “ “
6.Rikonstruks.2 ura Fushe –Arrez – Krrab                                              Aksi      Puke
7.Rikonstruks.mure mbajtes Degezim Minire Tuç Qafe Bari                        Aksi      Puke
8.Rikonstr.i Ures ne qender fshati Vermosh                                           Aksi      M Madhe
9.Mure mbajtes e mbrojtes ne degezim dogane Gerçar                            Aksi      M Madhe
10.Zv/ tombino fshatin Vermosh                                                         Aksi      M Madhe
11.Shpatulla ure dhe solete në Ura qender Vermosh                               Aksi      M Madhe
12.Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Buxhetit dhe e Finances
    Drejtoria e Sherbimeve dhe Drejtoria e Nd.Mirëmbajtjes së rrugëve rurale rajonale.