V E N D O S I: 

1.    Të ratifikojë marrëveshjet dhe programet e bashkëpunimit me jashtë te administratës se këshillit të Qarkut Shkodër.

2.    Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet administrata e Këshillit te Qarkut Shkodër.

3.    Ky vendim hyn ne fuqi menjëherë.