V E N D O S I :

1-Të miratojë keto Tarifa  Shërbimesh  në Këshillin e Qarkut  Shkodër , për shërbimet që do të kryhen ndaj të tretëve për vitin 2009, si më poshtë:

I –  Drejtoria e   Burimeve Njerëzore, Juridike dhe IT.     
1.Qeradhënie Sallë Mbledhjesh                                                           9000 lekë.
1. Nxjerrje dokumente arshivore                                                          200 lekë.

II-  Drejtoria e  Urbanistikës
       1. Taksa  e ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet  e reja .
           a)Për zonat turistike             3% e vlerës së investimit,
           b)Për të gjitha Komunat        1% e vlerës së  investimit.
      2.  Leje shfrytëzimi 
           a) Objekte deri në 3 kate.                                                       1000 lekë
           b) Objekte mbi 3 kate.                                                            2000 lekë
2. Nxjerrje e dokumenteve arshivore                                                    300 lekë
3. Printim i hartave , format A 0                                                          4000 lekë
4. Printim i hartave , format A 1                                                          2000 lekë
5. Printim i hartave , format A 2                                                          1000 lekë
6. Kontrolli i piketimit të objektit                                                          2000 lekë
7. Kontroll i karabinasë  së objektit                                                      2000 lekë
8. Kontrolli i kuotës +-0.00 të objektit  përfundim themelesh
       a)Objekte deri në 3 kate                                                              1000 lekë
       b)Objekte mbi 3  kate                                                                  2000 lekë 
9.  Konfirmim harta pronësie                                                                 200 lekë

 

I –  Drejtoria e Prokurimeve Publike
1. -Pjesëmarrje në tendera
a) Tërheqje dokumentacioni për procedurë  të hapur                                4000 lekë.
b) Tërheqje dokumentacioni për procedurë “Kërkesë për Propozim”    2000  lekë.
c)Tërheqje dok.  për proç. tjera mbi kufirin monetar 400 mijë lekë          2000  lekë.

2- Të miratojë taksën  e Qarkut për vitin 2009 në vlerë absolute si më poshtë:
Rrethi Shkodër:
1. Bashkia Shkodër                      7.500.000 lekë
2. Bashkia Vau-Dejës                     360.000 lekë
3. Komuna Bushat                          340.000 lekë
4. Komuna Velipojë                       280.000 lekë
5. Komuna Rrethina                       215.000 lekë
6. Komuna Guri Zi                           80.000 lekë
7. Komuna Ana Malit                      35.000 lekë
8. Komuna Postribë                         60.000 lekë
9. Komuna Bërdicë                        115.000 lekë
10. Komuna  Hajmel                          45.000 lekë
11. Komuna Vig-Mnelë                     10.000 lekë  
12. Komuna  Pult                               13.000 lekë
13. Komuna Shllak                               4.000 lekë
14. Komuna Shalë                                 2.000 lekë
15. Komuna Shosh                               2.000 lekë
16. Komuna Temal                             60.000 lekë
17. Komuna Dajç                                65.000 lekë
TOTALI                                  9.186.000 lekë
Rrethi Malësi e Madhe
1. Bashkia Koplik                           280.000 lekë       
2. Komuna Qendër                           25.000 lekë
3. Komuna Kelmend                          3.000 lekë
4. Komuna Kastrat                           90.000 lekë
5. Komuna Gruemirë                       75.000 lekë
6. Komuna Shkrel                            17.000 lekë
TOTALI                                     490.000 lekë
Rrethi Pukë
1. Bashkia Pukë                              400.000 lekë
2. Bashkia Fushë Arrëz                   150.000 lekë
3. Komuna Qerret                             10.000 lekë
4. Komuna Qelëz                                4.000 lekë
5. Komuna Gjegjan                           40.000 lekë
6. Komuna Fierzë                                1.000 lekë
7. Komuna Iballë                                1.000 lekë
8. Komuna Blerim                              1.000 lekë
9. Komuna Qafë-Mali                        10.000 lekë
10. Komuna Rrape                                 7.000 lekë
TOTALI                                       624.000 lekë

 

Totali gjithësej i Taksës së Qarkut për vitin 2009 është 10.300.000 lekë.

3-Për zbatimin e këtij Vendimi  ngarkohen  të gjitha Drejtoritë  që ofrojnë keto shërbime .

4- Për rakordimin  mujor  me Drejtoritë për realizimin e të ardhurave  nga këto shërbime , ngarkohet Drejtoria Financës pranë  Këshillit të Qarkut Shkodër.

 5- Ky Vendim hyn në fuqi me 1 Janar 2009.