V E N D O S I :

1. Të miratojë strukturën organike te administratës së Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin 2009 me gjithsejtë 40 (dyzet) punonjës.
2. Burimet financiare sipas detajimit te Buxhetit për vitin 2009 do të jenë : 
   –   Paga administrate    25 500   mijë lekë
   –   Pagesa  këshilltarë   8 700     mijë lekë.
3.  Struktura e pagave për administratën e Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin 2009 do të jetë sipas tabelës bashkangjitur.
4. Efektet financiare fillojnë me 01.01.2009.
5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Për më shumë kliko: Struktura e Këshillit të Qarkut Shkodër 2009