V E N D O S I :

1-Të miratojë veprimtarinë Ekonomiko –Financiare të Këshillit të Qarkut  Shkodër për Transfertën e Pakushtëzuar dhe të Ardhurat  e vitit 2008.

   I- Realizimi i të Ardhurave
     a- Të Ardhura të Trashëguara nga viti 2007             17.380 mijë  lekë
     b- Të Ardhura të Realizuara gjatë vitit 2008             20.494   “     lekë
                                          Totali i Ardhurave             37.874 mijë lekë

    
   II- Realizimi i Shpenzimeve
     a- Paga  pune                                                    21.705  mijë lekë
     b- Sigurime Shoqërore                                        4.278   “      lekë
     c- Mallra e Shërbime                                           7.169   “      lekë
     d- Këshilltarë                                                      8.366   “      lekë
     f- Studim projekt,Investime                                 6.555   “      lekë
     h- Transferime (Org. Te tjera )                            1.165    “     leke
     g- Transferime (Nd.R.Rr )                                   51.937    “    lekë
                                      Totali i shpenzimeve        101.175  mijë lekë

2-Për zbatimin e këtij Vendimi ngarkohet Drejtoria e Financës dhe Buxhetit.

3- Ky vendim hyn në fuqi menjëhere.