V E N D O S I :

 

1. Të  miratojë  detajimin  e Buxhetit  të Përgjithshëm të Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin 2009 sipas tabelave bashkangjitur, për:

a) Këshillin e Qarkut  Shkodër
b) N.R.M.R.Rurale Shkodër

 

2.  Të miratojë Rregjistrin e Parashikimeve të Prokurimeve Publike për vitin 2009 sipas tabelave bashkangjitur për;

 

a)   Këshillin e Qarkut  Shkodër 
b)   N.R.M.R.Rurale Shkodër

 

3.   Për zbatimin e këtij Vendimi ngarkohet Drejtoria e  Financës & Buxhetit pranë Këshillit të Qarkut Shkodër..

4.   Ky Vendim hyn në fuqi  me datën 1 Janar 2009.