V E N D O S I :

1.-Të Ardhurat e planifikuara që do të realizihen deri në fund të vitit 2009 për Këshillin e Qarkut Shkodër, të përdoren  si më poshtë:

I-Për “Shpenzimet Operative “ Art 602 të  ardhurat do të përdoren për:
-Pagesë  KRRT-je                                                        lekë  1000 mijë .
                                                                  Gjithësej   lekë  1000 mijë

II- Për “Investime “ Art 231 të Ardhurat  do të përdoren si më poshtë vijon:
– Blerje kompjuterash                                                   lekë 400 mijë.
– Paisje zyrash                                                                 “   400 mijë
                                                                  Gjithësej      “    800 mijë

-Investime në Rrugët Rurale                                          8.800 mijë lekë
Përdorimi i tyre do të bëhet në zbatim të VKQ nr 57 datë 05.11.2008”Mbi aprovimin e prioriteteve të Rrugëve Rurale për vitin 2009”, si më poshtë vijon:
a) Ndërtim mure mbajtës-Prroj Geshtenjës-Fushë Arrëz.          2.500 mijë lekë
b)Rikostruks.Ura në Qendër Fshati Vermosh                            1.400 mijë lekë
c)Ndërtim mure mbajtës Gercar-Vermosh                               2.400 mijë lekë
d) Rikonstruk.mure mbajtës Prroi i Çeverrit-Dukagjin               2.500 mijë lekë
                                                    Gjithësej                         8.800 mijë lekë
                                                                         
III- Për  Shoqatën e të Verbërve të përdoren  shumat ;
Gr.0 Tit.04980.Kap. 5 Art 6044002  shuma 600 mijë lekë  e detajuar për:
-Shoqata e të verbërve  Shkodër         300 mijë lekë
-Shoqata e të verbërve Pukë               150 mijë lekë
-Shoqata e të verbërve  M.Madhe        150 mijë lekë

IV- Për  Shoqatën e  Kryetarëve të Këshillave të Qarqeve të Shqipërisë .
Gr.0 Tit.04980  Kap. 5 Art 6040002  shuma 250  mijë lekë.

V- Për pagesa  për Organizata Nderkombëtare.                              
Gr.0 Tit.04980. Kap. 5 Art 6051099  shuma 150  mijë lekë 

VI- Për përdorim nga Nd/ja e Rrugëve Rurale  në shumën prej  8.530 mijë  lekë përkatësisht:
-Paga Art 600                                                                leke   3.500   mijë lekë
-Shpenzime Operative  Art 602                                        “      5.030   mijë  lekë
                                                                   
(sipas planit të miratuar për Art. 602)
Ketu perfshihen  edhe :

a) Punime për zëvendesim tombina  në fsh. Vermosh               300 mijë lekë                      
b)Rikons. Shpatulla ure dhe solete Ura qënder Vermosh          400 mijë lekë
(Këto sipas VKQ nr 57 datë 05.11.2008”Mbi aprovimin e prioriteteve të Rrugëve Rurale për vitin 2009”.

2.-Për zbatimin e këtij vendimi  ngarkohet Drejtoria e Financës dhe Buxhetit, Drejtoria e Prokurimeve Publike dhe e Shërbimeve pranë Këshillit të Qarkut Shkodër .

3.-Ky vendim hyn  në fuqi  me datën 1 janar 2009.