V E N D O S I

1. Të miratojë strukturën organike të Ndërmarrjes së Mirëmbajtjes së Rrugëve Rurale  Shkodër për vitin 2009, për 143 punonjës  sipas tabelës bashkëngjitur
2.   Burimet financiare sipas detajimit të Buxhetit të K.Q.Shkodër  për vitin 2009  
3.   Struktura e pagave për Ndërmarrjen e Mirëmbajtjes së Rrugëve Rurale Shkodër , për vitin  2009 do të jetë sipas tabelës bashkëngjitur
4. Efektet financiare fillojnë me shprehjen pozitivisht të Prefektit të Qarkut Shkodër
5. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejt. e Shërbimeve dhe Drejt.. Ekonomi – Financë, pranë Këshillit të Qarkut Shkodër
6.   Ky vendim hyn në fuqi menjëherë .

Per me shume kliko: Tabela e struktures organike dhe pagave te Ndermarrjes