Vendim nr. 31, 17.04.2008 “Për mosmiratimin e propozimit të Bashkisë Shkodër për zonën in

   “Për mosmiratimin e propozimit të Bashkisë Shkodër për zonën informale të emërtuar Shirokë” 

Vendim nr. 32, 17.04.2008 “Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Rrethina për zonën inf

“Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Rrethina për zonën informale të emërtuar Zues.”

Vendim nr. 33, 17.04.2008 “Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Rrethina për zonën inf

  “Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Rrethina për zonën informale të emërtuar Shtoj i Vjetër”

Vendim nr. 34, 17.04.2008 “Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Rrethina për zonën inf

   “Për mosmiratimin e propozimit të Komunës Rrethina për zonën informale të emërtuar Dobrac 2.”

Vendim nr.35, 17.04.2008 “Miratim i Proces-Verbalit nr.3 i mbledhjes se K.Q Shkodër”

 “Miratim i Proces-Verbalit nr.3 i mbledhjes se  Këshillit të Qarkut Shkodër”

Vendim nr. 36, 17.04.2008 “Për miratim fondi për Rilevim Topografik”

Vendim nr. 36, 17.04.2008 “Për miratim fondi për Rilevim Topografik”

Vendim nr. 37, 25.07.2008 “Miratim i Proces-Verbalit nr.4 i mbledhjes se K.Q Shkodër”

“Miratim i Proces-Verbalit nr.4 i mbledhjes se  Këshillit të Qarkut Shkodër”

Vendim nr. 38, 25.07.2008 “Mbi nxjerrjen jashtë përdorimi te inventarit te imët dhe AQT...

   “Mbi nxjerrjen jashtë përdorimi te inventarit te imët dhe AQT për Këshillit të Qarkut Shkodër dhe Nd/R.Rr.M.Shkoder” V E N D O S...

Vendim nr. 39, 25.07.2008 “Për ndryshimin e pikës 1 te Vendimit te Këshillit të...

“Për ndryshimin e pikës 1 te Vendimit te Këshillit të Qarkut Shkodër nr 15 date 15.02.2008 mbi vendosjen e kuotës se anëtarësisë. ” V...

Vendim nr. 40, 25.07.2008 “Për dhënie ndihme e menjëhershme nga fondi rezerve i K.Q....

 V E N D O S I :  1. Ndihma e dhene punojësve te aksidenturar te perballohet nga Fondi i Rezerve  i Keshillit te...