“Për ndryshimin e pikës 1 te Vendimit te Këshillit të Qarkut Shkodër nr 15 date 15.02.2008 mbi vendosjen e kuotës se anëtarësisë. ”

V E N D O S I :  

1. Në paketën fiskale të vitit 2008 ,kuota e antarësise  per Bashkite e Qarkut te  Shkodres  te jete ne masen  2 % mbi te ardhurat e realizuara te vitit 2008. 

2. Te gjitha Njesite Vendore te arketojne kuoten e antaresise per llogari te Keshillit te Qarkut Shkoder,brenda 10 mujorit te vitit 2008.  

3. Për zbatimin e këtij Vendimi , ngarkohen Departamenti  i Ekonomi – Financës pranë  Keshillit të Qarkut Shkodër dhe Deget  e Thesareve në Rrethin Shkodër,Puke dhe Malesi e Madhe. 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëhere.