V E N D O S I : 

1. Ndihma e dhene punojësve te aksidenturar te perballohet nga Fondi i Rezerve  i Keshillit te Qarkut Shkoder. 

2. Te behet transferimi i fondeve  si me poshte;       
SH T O H E T          
        Gr.0 Tit 04530 Kap.5 Art 600           shuma       225 mije leke        
P A K S O H E T    
         Gr.0 Tit 04980 Kap.5 Art 609           shuma       225 mije leke       

3. Për zbatimin e këtij Vendimi , ngarkohen Departamenti  i Ekonomi – Financës pranë  Keshillit të Qarkut Shkodër si dhe Nd/ja R.Rrugeve Rurale Shkoder.      

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëhere.