“Mbi nxjerrjen jashtë përdorimi te inventarit te imët dhe AQT për Këshillit të Qarkut Shkodër dhe Nd/R.Rr.M.Shkoder”

V E N D O S I :

 1. Te nxirren jashte perdorimi mjetet e transportit  te Ndermarrjes Mirmbajtjes Rr.Rrurale , ne shumen 1179467 leke te Keshillit te Qarkut Shkoder sipas proces verbaleve  bashkangjitur këtij vendimi .

2. Te Nxirren jashte perdorimiAQT-te  si me poshte:
·         Art 214 Paisje e vegla pune” ne shumen 77932 leke
·         Art.218 Inventar ekonomik” ne shumen 50219 leke
· 
        Art 215 Mjete transporti” ne shumen 239250 leke
Sipas proces-verbaleve bashkangjitur ketij vendimi.
     

3. Te nxirren jashte perdorimi “Mjete transporti”te Nd/jes R.Rr.Rurale Shkoder    

Kamion          Tip ARO            Vlera          672540
Traktor           Tip DT – 75          “”               24696
Traktor           Tip DT – 100        “”               24696
Traktor           Tip DT – 100        “”             336270
Automjet         Tip Fiat P.M        “”             121265

 

                                             Shuma          1179467       

4. Për zbatimin e këtij Vendimi , ngarkohen Drejtoria Financë dhe Buxhetit pranë  Këshillit  të Qarkut Shkodër si dhe Nd/ja R.Rrugeve Rurale Shkoder.      

5. Ky vendim hyn në fuqi menjëhere.