Vendimi Nr. 9 i datës 20.08.2007 Për miratimin e Strukturës Organike të Nd.Mirëmbajtjes së Rr