Vendimi Nr. 11 i datës 20.08.2007 Për miratimin e Strukturës Normative të KRRT-së së Qarku Sh