Vendimi Nr. 8 i datës 20. 08. 2007 Mbi krijimin e Komisioneve të Këshillit të Qarkut Shkodër.