Vendimi Nr. 5 i datës 20. 08. 2007 Mbi strukturën Organike të Administratës së K.Q. Shkoder