Vendimi Nr. 12 i datës 20. 08. 2007 Mbi krijimin e Këshillit Teknik te KRRT-së së Qarkut Shkoder