Te dhena

Në këtë rubrikë do të njiheni me të dhënat gjeografike, historike, ekonomike dhe kulturore nga Qarku i Shkodrës, të mbledhura dhe përpunuara nga individë,...

Procedura që ndjekin funksionarët e lartë të AP për të marrë vendime

Legjislacioni për Qeverisjen Vendore LIGJ Nr. 44/2015 KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Shërbimet që ofrohen nga AP

Tarifat 2023 Tarifat 2022 Lista e Shërbimeve D.A.M.T.,  Tarifat përkatëse Sektori i Planifikimit dhe Zhvillimit Territorial  Tarifat përkatëse  

Perberja e Komisionit te Mbrojtjes se Tokes

1 Kryetari i Këshillit të Qarkut Shkodër Gjovalin Kolombi Kryetar 2 Përgjegjësi i S.A.M.T. Fatmir Tepelia Sekretar ...