Botime

BOTIME 1. Strategjia ndërsektoriale e mjedisit 2. Strategjia dhe plani i veprimit për biodiversitetin 3. Strategjia për zhvillimin e sektorit të pyjeve dhe kullotave 4. Strategjia dhe plani...

Parandalimi i ndotjeve

Parandalimi i ndotjeve Përcaktimi i  vendeve të grumbullimit dhe përpunimit të mbeturinave prodhuese dhe jetësore, në përputhje me kriteret mjedisore dhe planet e zhvillimit....

Ujërat

Në përpunim

Parandalimi i ndotjeve

Përcaktimi i  vendeve të grumbullimit dhe përpunimit të mbeturinave prodhuese dhe jetësore, në përputhje me kriteret mjedisore dhe planet e zhvillimit. Përcaktimi i  vendeve...

Pyjet dhe kullotat

Pyjet dhe kullotat Qarku i Shkodrës dallohet për një pasuri të madhe pyjore. Sipërfaqja e mbuluar me pyje është rreth 4 herë më e...

Zonat e mbrojtura

Zona të mbrojtura, sipas ligjit nr.8609, datë 04.02.2008, janë territore tokësore, ujore, detare, e bregdetare të caktuara për mbrojtjen ediversitetit biologjik, të pasurive natyrore...

Statistika mjedisore

Në këtë rubrikë do të njiheni me të dhëna të përgjithshme mjedisore për qarkun e Shkodrës. Në përpunim

Institucionet dhe organizatat

Në këtë rubrikë do të njiheni me të dhëna të përgjithshme mjedisore për qarkun e Shkodrës.Statistika (Për plotësim)Zonat e MbrojturaZona të mbrojtura, sipas ligjit...

Legjislacioni shqiptar

Legjislacioni i parandalimit të ndotjeveLigj Nr 8531, datë 23.09.1999 " Për shërbimin e kontrollit tëplehrave kimik".Ligj Nr 8934,datë 05.09.2002"Për mbrojtjen e mjedisit".I ndryshuar me:-Ligjin...

Legjislacioni

Strategjia Kombëtare e Mjedisit përcakton politikat për të gjithë sektorët e zhvillimit duke përfshirë menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve mjedisore të përdorura për zhvillim...