Në këtë rubrikë do të njiheni me të dhënat gjeografike, historike, ekonomike dhe kulturore nga Qarku i Shkodrës, të mbledhura dhe përpunuara nga individë, shoqata, agjenci, të cilat do të shërbejnë për hartimin e Strategjisë Ndërsektoriale të Zhvillimit Rajonal të këtij qarku.

Për më shumë kliko:

Analiza SWOT, Qarku Shkodër