V E N D I M PËR MIRATIMIN E STRATEGJISË NDËRSEKTORIALE PËR ZHVILLIMIN RAJONAL, PËR PERIUDHËN 2008-2013 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, me propozimin e ministrit të Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1.   Miratimin e strategjisë ndërsektoriale për zhvillimin rajonal, për periudhën 2008-2013, sipas dokumentit, që i bashkëlidhet këtij vendimi.

2.   Ngarkohet Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës për ndjekjen dhe zbatimin e këtij vendimi.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në “Fletoren zyrtare”.

K R Y E M I N I S T R I

   SALI  BERISHA

 

 

Për me shumë kliko:

SNZHR

Plani rajonal / EPTIZA

Ligji