Planet strategjike të punës

MISIONI DHE QELLIMI I KESHILLIT TE QARKUT SHKODER Skenarët e Zhvillimit Nënrajonal në Qarkun Shkodër

Informacione te ndryshme

Njoftime të ndryshme Njoftime për procedurat e rekrutimit/pranimit në shërbim civil Raporte Publikime (The Book of the Caves dhe From Cave to Cave)...

Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format

Lista e dokumenteve që administrohen nga AP me afatet e ruajtjes Formën e dokumenteve/informacioneve (elektronik, kopje fizike, audio, video, foto) NORMA TEKNIKO-PROFESIONALE Ligji për arkivat Vendim-2017-06-19-4

Procedurat lidhur me procesin e hartimit të akteve te AP

Njoftimi dhe konsultimi publik Ligj-Nr.1462014-Per-njoftimin-dhe-konsultimin-publik

Shërbimet që ofrohen nga AP

Lista e Shërbimeve D.A.M.T.,  tarifat përkatëse   Sektori i Planifikimit dhe Zhvillimit Territorial  tarifat përkatëse  

E drejta për t’u informuar dhe për t’u ankuar

Koordinatori E-mail: andrejakova@yahoo.it Nr. i gjelbër - Tel +355 68 40 44 681 Adresa: Rruga 28 Nëntori Nr1, Shkodër, 4001, Shqipëri Orari: Hëne-Enjte, 08:00 - 16:30, E premte...

Njoftim për konsultim publik

N J O F T I M   Lënda: Njoftim Konsultimi Publik me banoret e zonës së Dajçit dhe Ana e Malit si dhe psecialist...

Velipoje 28 Nentor 2019 ora 22:30

Jane çelur ambientet e Hotel London ne Velipoje per te pritur familjet qe kane humbur banesat e tyre nga demtimet e termetit te 26...