Struktura organizative dhe e pagave

Struktura organizative dhe e pagave 2023 Struktura organizative dhe e pagave 2022 Struktura organizative dhe e pagave 2021 Vendimi nr 21 date 28.12.2023_Mbi miratimin e buxhetit te...

Procedura që ndjekin funksionarët e lartë të AP për të marrë vendime

Legjislacioni për Qeverisjen Vendore LIGJ Nr. 44/2015 KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Planet strategjike të punës

MISIONI DHE QËLLIMI I KËSHILLIT TE QARKUT SHKODËR Skenarët e Zhvillimit Nën rajonal në Qarkun Shkodër Vendim nr 19 date 28.12.2023 _Mbi disa ndryshime mbi prioritet...

Informacione te ndryshme

Njoftime të ndryshme Njoftime për procedurat e rekrutimit/pranimit në shërbim civil Raporte Publikime (The Book of the Caves dhe From Cave to Cave)...

Ndihma shoqërore/subvencione të dhëna nga AP

Sociale Projekete Sociale 2023 Projekete Sociale 2022 Financim për shtresa Sociale

Sistemi i mbajtjes së dokumentacionit, llojet dhe format

Lista e dokumenteve që administrohen nga AP me afatet e ruajtjes Formën e dokumenteve/informacioneve (elektronik, kopje fizike, audio, video, foto) LLOJET E DOKUMENTEVE TE...

Procedurat lidhur me procesin e hartimit të akteve te AP

Njoftimi dhe konsultimi publik Ligj-Nr.1462014-Per-njoftimin-dhe-konsultimin-publik

Shërbimet që ofrohen nga AP

Tarifat 2023 Tarifat 2022 Lista e Shërbimeve D.A.M.T.,  Tarifat përkatëse Sektori i Planifikimit dhe Zhvillimit Territorial  Tarifat përkatëse  

E drejta për t’u informuar dhe për t’u ankuar

Koordinatori E-mail: andrejakova@yahoo.it Nr. i gjelbër - Tel +355 68 40 44 681 Adresa: Rruga 28 Nëntori Nr1, Shkodër, 4001, Shqipëri Orari: Hëne-Enjte, 08:00 - 16:30, E premte...