Shpallje testim me shkrim specialist social

SHKARKO PDF Shpallje testim me shkrim specialist social

Shpallje testim me shkrim specialist DAMT

Shkarko PDF Shpallje testim me shkrim specialist DAMT

SHPALLJE VEND TE LIRE PUNE

SHPALLJE VEND TE LIRE PUNE Specialist i shërbimit dhe planifikimit social Shpallje vend vakant Specialist D.A.M.T-Keshilli i Qarkut Shkodër

Njoftim për mbledhje 30.12.20

SHKARKO NE PDF: Njoftim per mbledhje 30.12.20

Njoftim për konsultim Buxheti

 N J O F T I M Për konsultim me publikun Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 77 shkronja “dh“ të ligjit...

DOKUMENTET STANDARDE TË ANKANDIT PUBLIK

AUTORITETI SHITËS: KËSHILLI I QARKUT SHKODËR Objekti: Shitje e materialeve të kategorizuara për riciklim PROCEDURË E HAPUR (SHKARKO PDF)