Marrëveshje me VIS dhe Color

Marrëveshje me VIS dhe Color

Inspektoriati i Ndertimit Urbanistik

Inspektoriati i Ndertimit Urbanistik  • Kontrolli dhe zbatimi i ligjshmërisë dhe standarteve teknike ne fushën e ndërtimit dhe urbanistikës, në territorin e bashkive dhe komunave,...

Inspektoriati i Mbrojtjes se Tokës

Inspektoriati i Mbrojtjes se Tokës

Bashkëpunime dhe marrëveshje

Bashkëpunime dhe marrëveshje   Marrëveshje me GTZ:   Këshilli i Qarkut ka realizuar një marrëveshje mbështetje  për ngritjen e Këshillit të Partneritetit dhe Agjencisë së...

Sektor i Transportit dhe Emergjencave

Sektori i Transportit, Emergjencave Civile dhe  Mirëmbajtjes së Rrugëve Rurale 1. Sektori i transportit dhe emergjencave mbulon transportin e udhëtarëve ndërqytetës, brenda qarkut si dhe...

item3

Windows XP support ends today: should you be worried? Sample subtitle for this item

Perberja e Komisionit te Mbrojtjes se Tokes

1 Kryetari i Këshillit të Qarkut Shkodër Gjovalin Kolombi Kryetar 2 Përgjegjësi i S.A.M.T. Fatmir Tepelia Sekretar ...

Sektoret

Përgjegjësi i Sektorit kontrollon punën ne Sektorin përkatës dhe ndjek realizimin e planit te punës Ndërmarrja mban linje me përgjegjësit e grupeve dhe...