Vendim nr.11, 15.03.08 “Për prioritetet e rrugëve komunale”

Vendim nr.11, 15.03.08 "Për prioritetet e rrugëve komunale"

Vendim nr.12, 15.03.08 “Për Strukturën organike dhe pagat e Nd.R.M.Rr.R. Shkodër për vitin 2008”

Vendim nr.12, 15.03.08 "Për Strukturën organike dhe pagat e Nd.R.M.Rr.R. Shkodër për vitin 2008"

Vendim nr.13, 15.02.08 “Mbi detajimin e Buxhetit të K.Q.Shkodër për vitin 2008”

V E N D I M  Nr. 13  Datë  15.02.2008  “Mbi detajimin e Buxhetit të Këshillit të Qarkut  Shkodër për vitin 2008”   Këshilli i...

Vendim nr.14, 15.03.08 “Mbi veprimtarinë ekonomiko-financiare të K.Q.Shkodër për vitin 2007”

Vendim nr.14, 15.03.08 "Mbi veprimtarinë ekonomiko-financiare të K.Q.Shkodër për vitin 2007"

Vendim nr.15, 15.02.08 “Mbi vendosjen e kuotës se anëtarësisë së Komunave e Bashkive për...

V E N D I M  Nr.15  Datë  15.2. 2008  “Mbi  vendosjen e kuotës së antarësisë  së Komunave dhe Bashkive  për Qarkun eShkodrës  për...

Vendim nr.16, 15.03.08 “Mbi vendosjen e kuotës së anëtarësisë së Komunave e Bashkive për...

Vendim nr.16, 15.03.08 "Mbi vendosjen e kuotës së anëtarësisë së Komunave e Bashkive për viti

Vendim nr.17, 15.03.08 “Mbi miaratimin e përdorimit të të ardhurave nga K.Q.Shkodër për vitin...

Vendim nr.17, 15.03.08 "Mbi miaratimin e përdorimit të të ardhurave nga K.Q.Shkodër për vitin 2

Vendim nr.18, 15.03.08 “Mbi përdorimin e transfertës së pakushtëzuar B për projektin e Dukagjin

Vendim nr.18, 15.03.08 "Mbi përdorimin e transfertës së pakushtëzuar B për projektin e Dukagjin

Vendim nr.19, 15.03.08 “Mbi dhënie ndihme financiare për rast fatkeqësie nga K.Q.Shkodër z. M.Li

Vendim nr.19, 15.03.08 "Mbi dhënie ndihme financiare për rast fatkeqësie nga K.Q.Shkodër z. M.Li

Vendim nr.20, 15.03.08 “Mbi disa transferime fondesh në Buxhetin 2008 për K.Q.Shkodër”

Vendim nr.20, 15.03.08 "Mbi disa transferime fondesh në Buxhetin 2008 për K.Q.Shkodër"