Vendim nr.16, 15.03.08 “Mbi vendosjen e kuotës së anëtarësisë së Komunave e Bashkive për viti